home
SHOR Top Grafik SHOR Top GrafikVedtægter for Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub§ 1. Navn og hjemsted


Klubbens navn er Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub. Fork.: SHOR

Klubben er en fusion mellem Skanderborg Rideklub, der blev stiftet den 15. november 1966
med hjemsted i Skanderborg og Hylke og Omegns Rideforening der blev stiftet i 1988 med hjemsted i Hylke, Skanderborg 8660.

De 2 klubber fusionerede den 1. januar 2021.
Klubbens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål


Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og for omgang med heste i det hele taget, samt at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære medlemmerne i alt vedrørende hestens brug og pleje.
§ 3. DRF


Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4. Medlemmer


I rideklubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Voksne fra 18 år optages som aktive seniormedlemmer. Passive medlemmer, er medlemmer, der ikke rider i klubbens regi.

Medlemskabet er gældende fra den dag, anmodning herom er indsendt til klubben og der er sket betaling. Medlemskabet følger kalenderåret.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel, til udgangen af kalenderåret.

Hvis ingen af et juniormedlems forældre/værger er medlem af foreningen, har en af disse én stemme på sine børns/sit barns vegne.
§ 5. Hæftelse


Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
§ 6A. Usportslige optræden fra medlemmer


Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 8 dage. Der henvises til Dansk Ride Forbunds hjemmeside for gældende retningslinjer.
§ 6B.


I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse inden 4 uger.
§ 6C.


I det af 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at der sker eksklusion.
§ 7. Medlemskontingent


Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling senest den 1. februar. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle kontingentsatser med virkning fra 1. januar, men med ansvar over for generalforsamlingen.
§ 8. Bestyrelsen


Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være myndige. På generalforsamlingen vælges medlemmerne af bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanten, første gang efter lodtrækning.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Hvert udvalg kan efter behov for kortere eller længere tid tilknytte sekundære udvalg, som da repræsenteres i det primære udvalg, men ikke i bestyrelsen.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.
§ 9. Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol under forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen indkalder skriftligt med en fast dagsorden, som indeholder følgende punkter:

§ 10. Prokura


Kassereren kan meddeles eneprokura af foreningens daglige drift. Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingsbeslutning. I overensstemmelse med overstående tegnes foreningen af bestyrelsen i sager vedr. pantsættelse af fast ejendom og optagelse af lån.
§ 11. Generalforsamlingen


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i senest i marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel via klubbens hjemmeside, opslag i klubben og eventuelt sociale medier.

Medlemmer, der seneste på datoen for generalforsamlingen er fyldt 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 2 måneder. For medlemmer under 18 år kan en forælder eller værge stemme ved generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb og salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens eventuelle faste ejendom, overgang til institution, m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog tillige §§ 12 og 15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og § 6C.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.§ 12. Vedtægtsændringer


Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.
§ 13. Regnskab


Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens revisor. Klubbens revisor vælges på generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer.
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregningen.
§ 15. Opløsning af foreningen


Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 12.

§ 16. Ridehjelm


Alle medlemmer skal benytte sikkerhedsgodkendt ridehjelm, når man færdes til hest på Christiansminde Ridecenter og når man repræsenterer klubben ved stævner og konkurrencer udenbys.
§ 17. Springvest


Alle medlemmer under 18 skal benytte sikkerhedsgodkendt springvest i springundervisningen og vedspringtræning på egen hånd på foreningens faciliteter. Samtidig opfordres alle over 18 år til ligeledes at benytte sikkerhedsgodkendt springvest.
§ 18. Forsikringer


Foreningen har ikke fælles forsikringspolice for medlemmerne. Det er medlemmernes egen fritidsulykkesforsikring, der dækker.


Vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2020.Der tages forbehold for trykfejl og uopdateret info


× klublogo
Følg os på facebook

Oversigt over grupper og sider

Vi i rideklubben ønsker at samle fællesskabet omkring heste og ridesport i Skanderborg, Hylke og omegn. For at koordinere vores mange aktiviteter har vi en stor facebook side og nogle forskellige grupper der er gode til debat og deling af oplysninger mellem os. Herunder finder du links til de forskellige steder på facebook, både dem der har direkte forbindelse med klubben og andre relateret.

Klubbens Facebook sider og grupper

S.H.O.R
(Officielle Facebook side med Nyheder)


SHOR Medhjælper Team
(Fælleskabet og info for alle medhjælpere)

Spring Undervisning
(Koordinering af Dressur Undervisning)
Instagram
Følg os på instagram @rideklubben.shorOBS: Syntes du der mangler noget i listen, så send forslag til Henrik på email pr@hyor.dk
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og hverken indsamler eller videre giver oplysninger om dit besøg. Derfor slipper du også for træls cookie popup.
pr@hyor.dk