home
SHOR Top Grafik SHOR Top GrafikOversigt over Referater

Referat Arkiv


Her under kan du læse de seneste referater fra bestyrelses møder i rideklubben SHOR. Åben referatet ved at trykke på linjen med overskiften.
Tirsdag den 30/1 kl 19 på Fælleden i Skanderborg. Blev der afhold Generalforsamling i Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub. Her under følger referatet.

Du kan også læse/downloades referatet som pdf her hvis man ønsker det

Referat PDFDagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Forslag til budget fremlægges for generalforsamlingen
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referat

Dagsorden

Punkt 1
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mimse Frisk Jensen og det blev godtaget f forsamlingen


Punkt 2
Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden fremlagde beretningen den kan læses længere nede på siden her.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen


Punkt 3
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af Rikke (kasserer).

Forsamlingen godkendte regnskabet


Punkt 4
Forslag til budget fremlægges for generalforsamlingen
Budget for 2024 er baseret på aktiviteten for 2023, og blev godkendt af forsamlingen.


Punkt 5
Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser gældende for 2024:
250,- kr. for medlemmer over 25
200,- kr. for medlemmer under 25
100,- kr. for støttemedlemskab

Kontingentet blev godkendt af forsamlingen


Punkt 6
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag


Punkt 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige år

Formand: Charlotte Møller Madsen(ikke på valg)
Næstformand: Solvej Andersen (udtræder)
Sekretær: Katrine Haarup Laursen (ønsker ikke genvalg)
Kasserer: Rikke Damgård (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Heidi Mørch Hald (udtræder)

Følgende stillede op til bestyrelsen
Ea la Cour Søborg
Anne Sofie Harmsen
Pia Yde Hedegård
Hanne Viola Pedersen

Ea og Anne Sofie blev valgt for to år og Pia og Hanne blev valgt for et år.

Punkt 8
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1:
Suppleant 2:
Der var ikke opstillet suppleanter, så bestyrelsen supplerer sig selv.

Punkt 9
Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
Der var ikke opstillet juniorrepræsentanter

Punkt 10
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg til Elin Pedersen
Dette blev godkendt af forsamlingen

Punkt 11
Eventuelt
Mette Viuf Larsen blev tildelt prisen som årets hjælper. Hun er altid er klar med en kop
kaffe eller en hjælpende hånd til træning. Det styrker sammenholdet og er bare en rigtig
dejlig egenskab.
Bestyrelsens Beretning

Året der gik

Så er der gået et år igen. Det er et år, hvor ridning som sport har været diskuteret meget på
baggrund af ”Operation X”-udsendelsen, der satte lys på hestevelfærd og træningsmetoder.
Det er noget, der fylder hos rideforbundet, hvor der på næste repræsentantskabsmøde skal
vælges en ny formand og næstformand. Jeg håber, at det kan være med til at lave en ny
start, hvor ridesporten sættes i et bedre lys og hvor der forhåbentlig også bliver mere fokus
på plads til bredden og de små rideklubber og mindre fokus på ridesport som en forretning.
Klubben har også i 2023 fortsat som matrikelløs klub, men med grund til optimisme på flere
områder. Vi brugte kommunens budgetproces til at gøre opmærksom på, at vi gerne vil have
et fast sted at være. Vi var med i prioriteringen, men fik (som de fleste andre initiativer)
ingen penge i denne omgang. Jeg synes, vi skal søge igen næste gang, og så må vi se – der
er brug for et ridecenter i Skanderborg, så mon ikke der er flere, der på sigt vil indse det
Der har været mange andre gode resultater i både små og store stævner, og jeg håber også,
at det har været sjovt og hyggeligt undervejs.

Vores stævner vokser stadig, og jeg synes også kvaliteten vokser år for år.
Til springstævnet på Kærligheden havde vi 118 starter mod 100 i 2022. Vi havde gjort
banen større, fået sponsorgaver i store mængder, hentet fine sponsorspring fra OM Spring
og bestilt godt vejr. Stævnet blev afviklet godt, og der var mange positive tilbagemeldinger.
Mange ryttere og heste blev kølet af i søen efter endt ridt, og stemningen var fantastisk.
Til dressurstævnet på Lillegården havde vi 131 starter mod 105 starter i 2022, og her måtte
vi faktisk afvise ryttere om søndagen, da der ikke var plads til flere.
Stævnerne trækker store veksler på få medhjælpere. Jeg håber, at vi kan få delt opgaverne
bedre ud og få involveret flere. Jeg synes selv, det er super hyggelige dage, og en god
mulighed for at mødes i klubben. Der er også en mulighed for at indtjene lidt overskud, som
vi så kan bruge på andre aktiviteter.

Fremtiden

Vi har lidt udskiftning i klubbens bestyrelse. Rikke og Katrine har aftjent deres 2 år og
genopstiller ikke. Yderligere har Solvej og Heidi valgt at trække sig, og Ea træder således
som suppleant ind i bestyrelsen.
Jeg vil gerne på klubbens vegne sig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. I har trukket
et stort læs både i forhold til stævner, undervisning og kasserer-posten. Jeg har været glad
for at være i bestyrelse med jer.
Jeg er også glad for, at nye stærke kræfter samler stafetten op og har valgt at gå i
bestyrelsen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer.
Ellers tænker jeg, det nogenlunde ”same procedure” i 2024. Vi har vores springundervisning
om mandagen og vi får forhåbentlig stævner på Kærligheden og i samarbejde med
Lillegården. Vi melder ud, så snart datoerne er fastlagt, og håber på stor deltagelse.
Jeg håber også, at vi igen får ryttere med til distriktsmesterskaberne. Og så ved jeg, at vi
også har en rytter med til Cool Unite finalen på Vilhelmsborg.
Måske har de nye bestyrelsesmedlemmer også nye ideer til noget, vi skal se på i år.
Jeg håber, vi ses til de kommende arrangementer, hvor vi håber på stor opbakning både i
forhold til deltagere, medhjælpere og tilskuere. Vi vil gerne være flere både til undervisning,
arrangementer og som medlemmer. Det håber jeg vi alle vil være med til at bakke op om.

Tak for i år – lad bare 2024 komme an
Tilstede: Solvej, Rikke, Charlotte og Katrine
Fravær: Elin og Ea

Genbehandlingsmøde d. 31/1-23
Tilstede: Charlotte, Rikke og Katrine
Fravær: Elin, Ea og Solvej.


Møderne afholdes, da vi, ved afslutningen af regnskabsåret 2022, er blevet opmærksomme på et øget underskud på særligt vores undervisningskonto.

Det besluttes, at der ændres på principper omkring undervisning og forelægges Jimmi. Betaling for hallen bliver fremadrettet afregnet til klubben med 50 kr. pr. hest. Dette forudsætter, at vi kan lave en kontrakt på hallen, hvor der ikke betales for ferieuger. Der vil derfor også fremadrettet ikke være undervisning i alle skoleferier. Vi har fået juli betalingsfri.

Derudover er vi ved at undersøge v. kommunen om dette års tilskud, før vi kan ligge næste års budget.

Endvidere besluttes, at kassererollen overdrages til Rikke pr. 1/1 - 23, da bestyrelsen har brug for fremadrettet, at regnskabet kan gennemgåes samlet i bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde.
Elin færdiggøre regnskab for 2022.


Referat d. 01.03.23
Tilstede: Ea, Rikke, Solvej, Charlotte og Katrine
Fravær: Elin

- Nye principper for undervisning sendes ud til springgruppen.
- Dagsorden for generalforsamling
- Stævner 17 - 18/6 spring, og dressur 9 - 10/9
Referat fra bestyrelsesmøde


Stævne d. 3- 4/9 – 22: Der er godt styr på det, vi har sponsorpræmier, er i gang med at søge flere og skal i gang med reklamere lidt mere, så vi kan få lidt flere eller mange flere starter end på nuværende tidspunkt.
Der to dommere booket. Medhjælperliste er lavet og sendt ud.

Stort ønske til trailer: Charlotte har forsøgt at ansøge Nordeafonden, vi har ikke hørt noget.
Vi søger stadigvæk sponsorat til trailer til diverse fx bomme, dressurhegn…

Vedr. muligheder med Fælleden, vi har planer om at mødes med Marlene Bjerre tidligere konsulent på Fælleden oppe på Fælleden slut september start oktober.

Vi mangler en repræsentant til Parasport Danmark, vi spørger Dorthe Riis eller Karina Lang.

Vi opfordre til, at alle tanker hos OK, vi har denne gang modtaget 2762 kr. Vi takker og glade for jeres støtte ; )

Ry Rideklub har endnu ikke meldt tilbage efter sidste henvendelse, så vi afventer respons fra dem.

Pia yde deltager i stævnetilrettelæggelse d. 10/9

Mimse og Katrine deltager i distriktsmødet d. 15/9

Katrine undersøger, om det er muligt for hende at tage på D-dommerspring kursus.Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/4-2022


Tilstede:

Charlotte, Rikke, Solveig og Katrine


Kommende arrangementer

Mandag d. 28/4 – deltagelse i Skanderborg Idrætsråd afholdelse af repræsentantskabsmøde (Rikke og Charlotte laver noget skriftligt dertil)

Fredag d. 6/5- Fællede fællesdag (klubben står for kæpheste) Der er brug for flere hjælpere ud over juniorudvalget.

Springstævne d. 21 – 22/5

Distriktsmesterskab på Vilhelmsborg d. 4 – 6/6

Talenthold dressur og spring.

Dressurstævne d. 3 – 4/9Stævne d. 21 – 22/5

Der udloddes præmier til hjælpere gerne via sponsorgaver.

Der skal laves en hjælper liste, Charlotte og Katrine.
Charlotte tager kontakt til Smuk vedr. vand, strøm og toiletvogn.
Charlotte er på jagt efter et større telt.
Uddeler flyer om kæp hestestævne søndag eftermiddag kl. 13 – 15 (Ea bane – og juniorudvalget stiller op)
Flag ved indkørsel – parkering tættere på.
Tjekke springudstyr til næste gang.
Sponsorgaver.Andet

Overvejelser, om vi skal gøre mere ud af kæp hestestævner, indtil vi kan gøre noget andet.Næste møde
lørdag d. 25/6 kl. 15.00Generalforsamling den 6/4 2022

Bestyrelsens beretning


2021 har været et år, hvor vi har måttet være meget opsøgende for at finde nye samarbejdspartnere. Vi er blevet taget rigtigt godt imod og har skabt nye samarbejder med Smuk Fest i forhold til stævnet på Kærligheden (Det gentager vi i øvrigt), Lillegården, hvor vi har holdt dressurstævne (Det gentager vi også) og Stübbengården, hvor vi har holdt springstævne. Stübbengården er desværre opkøbt til industri, så samarbejdet med familien Friis er desværre lidt på hold.

Vi har også fastholdt vores springundervisning, hvor vi først var midlertidigt på Bækgården og nu er på Hemstok Østergård. Vi har op til 14 ryttere til undervisning ved Jimmi T Sørensen.
Vi vil nok også tilbyde noget dressurundervisning i Teglum, når vejret bliver bedre.

Af en klub, der ikke har et tilholdssted, synes vi egentligt det er meget godt klaret, at vi har fastholdt springundervisning hver mandag, afholdt 3 klubstævner, afholdt en klubfest og andre arrangementer.

Vi er også godt repræsenteret til både klub- og distriktsstævner og ind i mellem endda landsstævner.

Vi har som ventet mistet mange medlemmer fra 2021 til 2022, da vi ikke kan tilbyde elevskole mere, men nye er også kommet til, og det virker til at have været helt rigtigt at skrue ned på størrelsen af kontingentet.

Vi ønsker stadig at finde et sted, hvor vi kan være fast.
Vi har været i kontakt med de ride steder, vi kender, men foreløbig uden held.
Vi er i dialog med kommunen, men ridebaner og ridehaller er ikke umiddelbart noget, kommunen vil etablere.
Det der så er tilbage er, at vi selv kan etablere noget, men det er jo ikke noget, man bare lige gør. Så det skal er arbejdes videre med, både i forhold til at finde en egnet adresse, skaffe finansiering og en hel masse andet.
Derudover tror jeg, at vi skal arbejde på at påvirke politikerne især i Kultur- Fritids og Idrætsudvalget, så vi kan vise dem at der faktisk er brug for det, vi kan tilbyde.

Sideløbende holder vi gang i de aktiviteter, vi kan.
Vi forstætter springundervisningen på Hemstok Østergaard.
Vi er med på Fælledens aktivitetsdag den 6/5, hvor vi laver noget kæphesteridning
Det er jo et stykke hen ad vejen for at vise også over for kommunen, at vi er her og gerne vil være en del af fritidstilbuddet i kommunen.
Vi arbejder på at få hold med til distriktsmesterskaberne i både dressur for hest, spring for pony og spring for hest den 3-6/6. Meld gerne ind, hvis du er interesseret.
Vi afholder Smuk Stævne, som også bliver klubmesterskab i spring den 21-22/5.
Vi afholder dressurstævne på Lillegården den 3-4/6, hvor vi har klubmesterskab i dressur.
Hvis nogen har ideer til aktiviteter, er man velkommen til at henvende sig

I forhold til klubmesterskabet vil vi prøve noget nyt, hvor vi får afgjort klubmesterskabet i henholdsvis en weekend i spring og en weekend i dressur.
Derudover laver vi det i tre ”ture” efter sværhedsgrader.
Dermed kan der faktisk blive hele tre klubmestre pr. disciplin for både hest og pony. Og der bliver selvfølgelig samme fejring til generalforsamlingen næste år med klassevinder-rosetter og pokaler.

Både vores aktiviteter sidste år og de planlagte aktiviteter i år kan vi ikke gøre uden hjælp, så bestyrelsen vil gerne sige tak til klubbens medlemmer, medhjælpere, samarbejdspartnere og venner. I den forbindelse vil jeg også lige nævne klubbens ”Gamle Støtter”, der er organiseret i en FB gruppe, og også har bakket godt fx. i dommervognen og på banen til vores stævner.
Vi har mærket stor opbakning og håber at I også fremover vil støtte op om fællesskabet i klubben.

Jeg håber vi ses til de kommende arrangementer, hvor vi håber på stor opbakning både i forhold til deltagere, medhjælpere og tilskuere.Vi har flere, der gør et ekstraordinært stort arbejde for klubben.
Sidste år hædrede vi Henrik for hans store arbejde med PR, hvor vi nu ud over hjemmeside og FB også er tilstede på Instragram.
Henrik har i øvrigt også designet vores nye reklameflag.

I år vil vi gerne hædre Karina, der gennem lang tid faktisk sad alene og drev stævneudvalget. Hun har været en stor drivkraft sammen med Rikke i forhold til sidste års Smuk stævne. Og så har hun også ”reddet” vores dommervogn, der egentlig var opgivet, men som Karina fik trukket hjem og sammen med familien sat i stand, så den kan klare lidt flere stævner.Så skal vi jo også fejre vores klubmestre og championatsvindere:

Erindringspokaler til championater 2020:
Pony spring: Marie Damgaard, Marrondales Country Love
Pony dressur: Louise Shiebel, Rosholmens Kashmir
Hest spring: Jens Fedder, Fedders Sunfleck
Hest dressur: Asta Skov Jensen
Hest military: Hanne Viola Quick Pedersen, D’amour

Klubmestre 2021:Hest dressur: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar
Pony spring: Victoria Andersen, Fjordglimt Serena
Hest spring: Sarah Tranholm Lehman Poulsen, Bøgegårdens Levita
Hest spring: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar

Klassevindere (rosetter sponsoreret af DK Rosetter):
LD dressur hest: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar
LC dressur hest: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar
LA dressur hest: Malene Fjeldbo Kloster, Tyrrestrups Tequila
LD spring pony: Victoria Andersen, Fjordglimt Serena
LD spring hest: Sarah Tranholm Lehmann Poulsen, Bøgegårdens Levita
LB spring hest: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar

Championater 2021:
Pony spring: Frederikke Haarup Christensen, Bakkegårdens Mufasa
Pony dressur: Maja Storgaard Buch, Lykkesholms Cupido
Hest spring: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar
Hest dressur: Sarah Tranholm Lehman Poulsen, Bøgegårdens Levita
Hest military: Cecilie Møller Ohlsen, IpamowarReferat


Dagsorden

Punkt 1
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mimse Frisk Jensen og det blev godtaget f forsamlingen


Punkt 2
Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden fremlagde beretningen den er vedhæftet her
Beretningen blev godkendt af forsamlingen


Punkt 3
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Elin (kasseren) fremlagde regnskabet.
Vores medlemstal er faldet men ligger alligevel pænt på 50-60 medlemmer trods det at vi ikke har elevundervisning
Der er et underskud på vores undervisning dette pga.vi ikke har fået lokaletilskud da vi ikke havde et sted at være. Der søges om lokaletilskud for iår da vi har vores springundervisning på Hemstok Østeregård.
Vi kommer ud af året med et lille underskud da vi har manglet vores faste indtægter for vores stævner og der har været lidt små investeringer
Forsamlingen godkendte regnskabet


Punkt 4
Forslag til budget fremlægges for generalforsamlingen
Budget for 2022 er ligesom for år 2021


Punkt 5
Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår nedenstående kontingent satser gældende for 2022. De er med tilbagevirkende kraft fra 1 januar dette år

250,- kr. for medlemmer over 25
200,- kr. for medlemmer under 25
100,- kr. for støttemedlemskab

Kontingentet blev godkendt af forsamlingen


Punkt 6
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslagPunkt 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige år

Formand: Charlotte Møller Madsen(ønsker genvalg)
Næstformand: Solvej Andersen (ønsker genvalg)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (ønsker ikke genvalg)
Kasserer: Elin Pedersen(ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Anne Dorte Johansen (ønsker ikke genvalg)

Følgende stillede op til bestyrelsen
Rikke Damgård
Katrine Haarup Laursen.
De blev godkendt af forsamlingen


Punkt 8
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Dorte Riis og Ea La Cour stiller op som suppleanter og de blev valgt ind og godkendt af forsamlingenPunkt 9
Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
Disse 2 blev valgt ind i 2021
Louise Schibel
Marie Damgaard

Og de stillede op igen og blev valgt af forsamlingen


Punkt 10
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Thomas M.Jensen
Dette blev godkendt af forsamlingen


Punkt 11
Eventuelt
Karina Lang blev kåret som årets hjælper. Hun har lagt et stort arbejde i klubben bla. med vores stævner og renoveret vores gamle dommervogn
Mimse nævnte at vi skulle have gang i vores dressur undervisning nu hvor vi går den lyse og lidt varmer tid i møde. Mimse og Bjarne vil gerne ligge bane til, så hold øje med facebook.
Bemærk:


Leder du efter ældre referater og vedtægter. Så kan du måske finde dem i vores dokument arkiv, link her under.

Dokument Arkiv

Der tages forbehold for trykfejl og uopdateret info


× klublogo
Følg os på facebook

Oversigt over grupper og sider

Vi i rideklubben ønsker at samle fællesskabet omkring heste og ridesport i Skanderborg, Hylke og omegn. For at koordinere vores mange aktiviteter har vi en stor facebook side og nogle forskellige grupper der er gode til debat og deling af oplysninger mellem os. Herunder finder du links til de forskellige steder på facebook, både dem der har direkte forbindelse med klubben og andre relateret.

Klubbens Facebook sider og grupper

S.H.O.R
(Officielle Facebook side med Nyheder)


SHOR Medhjælper Team
(Fælleskabet og info for alle medhjælpere)

Spring Undervisning
(Koordinering af Dressur Undervisning)
Instagram
Følg os på instagram @rideklubben.shorOBS: Syntes du der mangler noget i listen, så send forslag til Henrik på email pr@hyor.dk
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og hverken indsamler eller videre giver oplysninger om dit besøg. Derfor slipper du også for træls cookie popup.
pr@hyor.dk